CERTIFIKÁTY >>  
 
Prohlašuji, že :
 
a) statutární zástupce firmy PKF s.r.o. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
 
b) statutární zástupce firmy PKF s.r.o. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu
 
c) statutární zástupce firmy PKF s.r.o. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštních právních předpisů
 

d) na majetek firmy PKF s.r.o. není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele není vůči němu povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

 
e) firma PKF s.r.o není v likvidaci
 
f) firma PKF s.r.o. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 
g) firma PKF s.r.o. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 
h) firma PKF s.r.o. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 
i) statutární zástupce firmy PKF s.r.o. nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán a nebylo mu pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů
 

za PKF s.r.o.
ing. Plas Roman
jednatel společnosti

 
V Hradci Králové 28.01.2009